Beslissingen rondom het levenseinde


In het Willem Holtrop Hospice wordt zorgvuldig omgegaan met vragen over beslissingen rondom het levenseinde.
Wij willen de begrippen 'euthanasie', 'palliatieve sedatie' en 'abstineren' benoemen en onze standpunten daarin voor u verduidelijken.

Beslissingen rondom het levenseinde

Euthanasie
Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts, op uitdrukkelijk verzoek van de zorgvrager. In het Willem Holtrop Hospice is besloten om euthanasie niet toe te passen. Dit is gebaseerd op de zorgvisie van het hospice. Hierbij wordt uitgegaan van de christelijke visie en de grondslag van de stichting, de Bijbel.

In een gesprek voorafgaand aan de opname wordt aan de bewoner gevraagd naar een eventuele euthanasiewens en een aanwezige verklaring. Dit wordt geregistreerd in het zorgkompas. De aanwezigheid van een euthanasieverklaring is voor het hospice geen beletsel voor opname van de bewoner. Wel wordt duidelijk besproken dat het eventueel inwilligen van een verzoek niet in het hospice kan plaatsvinden. De bewoner kan desgewenst afzien van een verblijf in het Willem Holtrop Hospice.

Als een bewoner gedurende de opname een uitdrukkelijk en herhaald verzoek tot euthanasie doet, zal het gesprek hierover worden aangegaan, de procedure gestart en in overleg gezocht worden naar een oplossing, bijvoorbeeld door overplaatsing naar huis of elders.

Tijdens de procedure van het euthanasieverzoek zal de zorgverlening aan de bewoner en diens naasten op dezelfde wijze en onverminderd worden gecontinueerd in het hospice.


Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie houdt in: het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een bewoner in de laatste levensfase (een levensverwachting van 1 à 2 weken). Dit gebeurt wanneer er 1 of meer onbehandelbare ziekteverschijnselen bestaan die leiden tot ondraaglijk lijden van de bewoner.

Wanneer de algemeen toegepaste behandelingen van pijn en/of symptomen niet effectief zijn, of als deze behandelingen gepaard gaan met onaanvaardbare bijwerkingen, spreken we van onbehandelbare ziekteverschijnselen.

Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van lijden (met sedatie als methode).

Het doel is niet het leven bekorten of verlengen.

Het inzetten van palliatieve sedatie is een normale medische behandeling. In het hospice wordt palliatieve sedatie toegepast met inachtneming van bovenstaande condities. Er wordt gewerkt met een hospicerichtlijn palliatieve sedatie die ontleend is aan de Landelijke KNMG richtlijn Palliatieve sedatie.

Wij hebben een folder over palliatieve sedatie voor u beschikbaar.


Abstineren
Abstineren is het afzien van een medische behandeling omdat dit naar heersend medisch inzicht zinloos is. Het in deze situatie niet meer behandelen en dus ook niet meer reanimeren om het leven van de bewoner te verlengen noemt men abstinerend beleid. Dit gebeurt op eigen verzoek, of kan bepaald worden door de arts. De verpleegkundige zorg gaat gewoon door. Tegen bijvoorbeeld pijn krijgt de bewoner pijnbestrijding. De zorg is gericht op het bewerkstelligen van comfort bij de bewoner.

 

Over het Hospice

Het Willem Holtrop Hospice biedt plaats aan 7 bewoners. Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en diverse voorzieningen die het verblijf comfortabel maken.
Lees verder

Voor wie?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiële draagkracht speelt geen rol.
Lees verder

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.
Lees verder