Onze zorgvisie

Bij de palliatieve terminale zorgverlening in het Willem Holtrop Hospice staan de wensen en behoeften van de bewoner en diens naasten centraal.
De bewoner blijft autonoom en houdt de regie bij adviezen die worden gegeven ten aanzien van behandeling en afscheid nemen van het leven.  

Elk mens wordt met respect benaderd; als een unieke persoon met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde.

Er is aandacht en zorg voor lichaam, geest en relaties. Er is ruimte voor de naasten om te participeren in alle zorg rondom de bewoner. De zorg is erop gericht om lijden te verzachten en zo mogelijk te voorkomen. Er wordt niet bewust levensverkortend of levensverlengend gehandeld. Door middel van multidisciplinair overleg en samenwerking worden pijn en symptomen vroegtijdig gesignaleerd en zorgvuldig behandeld in samenspraak met de bewoner en/of diens naasten.

Ten aanzien van levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken wordt uitgegaan van de christelijke visie, waarbij de Bijbel de grondslag is van de Stichting.

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van levensbeschouwelijke vraagstukken en/of emotievolle momenten zoals angst, verdriet, boosheid of afscheid nemen, maken deel uit van de zorg. Dat eist van de zorgverleners deskundigheid op het gebied van palliatieve terminale zorg en een groot empatisch vermogen.

Om de kwaliteit van zorg zoveel mogelijk te kunnen waarborgen zullen wij bij onze bewoners en hun naasten navraag doen over de verleende zorg. Dit doen wij door wekelijks een zorgevaluatie gesprek te hebben met de bewoner, zo mogelijk in aanwezigheid van diens naasten. Daarnaast vragen wij medewerking aan een tevredenheidonderzoek. Door middel van het invullen van enquêteformulieren maken onze bewoners en hun naasten het voor ons mogelijk om de zorg te evalueren en bij te sturen. Aandachtspunten uit de enquêtes worden besproken in het teamoverleg. Waar nodig volgt dan aanpassing van werkwijze of richtlijn.

Over het Hospice

Het Willem Holtrop Hospice biedt plaats aan 7 bewoners. Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en diverse voorzieningen die het verblijf comfortabel maken.
Lees verder

Voor wie?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiële draagkracht speelt geen rol.
Lees verder

Opname

Een opname kan een keuze zijn om de laatste levensfase door te brengen in het hospice tot en met het overlijden. Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is maar de wens om thuis te sterven nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele weken met elkaar af te spreken.
Lees verder